top of page

FUM RAPPORT- NY SATSNING PÅ ÖVER 340 000 KR ÅRLIGEN  RÖSTAS IGENOM

Den 31:a januari samlas det till ett extrainsatt fullmäktigemöte. Mötet blir tekniskt sett verksamhetsårets tredje fum möte. På mötets agenda står endast en punkt, en proposition om att införa en vice ordförande med näringslivsansvar i Örebro studentkårs presidium.

Mötet öppnas kl.17.16 och på plats finns 22 röstberättigade. När proposition läggs fram och föredras av Nicolaie Kattah så anges det att ett eventuellt införande av denna post har varit uppe för diskussion länge. På uppdrag av tidigare fullmäktigebeslut skulle en utredning utföras. Det anges att rollen som vice ordförande med näringslivsansvar ska kunna stötta studentkåren och dess olika kårsektioner i avtalsfrågor. Ytterligare har karriärforumet som består av respektive näringslivsansvariga i de olika kårsektionerna visat intresse för ett införande av den berörda rollen.

Det uppges att frågor kring tillräckliga ekonomiska  medel för att täcka utgifterna uppkommit samt om det finns tillräckligt med arbete för att fylla posten. Kårstyrelsen har därmed i slutet stått inför valet att antingen lägga fram en proposition för införandet av en ny post på 50% eller 100%. Valet har landat i att lägga upp förslaget på en ny vice ordförande på 100%

Innan fullmäktige går till beslut ställs det en fråga från Agnes Båvner Lorentzi som är fumledamot från Qultura. Hon undrar om det har testats att bortprioritera saker i arbetet. Detta så att arbetsuppgifter bland de redan existerande medlemmarna i presidiumet skulle kunna flyttas om för att därmed eliminera behovet av en fjärde medlem.

William Ahlgren, ordförande för Örebro studentkår och även en av de existerande medlemmarna i presidiet, besvarar frågan. Han anger att de kommit fram till att behovet finns och de ekonomiska medlen även finns. Han anger att Örebro studentkår gått med positivt resultat de senaste verksamhetsåren, i och med att studentkåren är en ideell verksamhet bör resultatet siktas mot att landa runt noll framöver. Det uppfattas därmed som att argumentet  är att införandet av en ytterligare vice ordförande  kan ta studentkåren närmare ett nollresultat. Han uppger att kårstyrelsen har en budget för ekonomiska satsningar och att den i sig täcker halva utgiften av de 342 135 kr som den nya posten kommer kosta.

Vid beslut når fullmäktige ett enhälligt beslut på 22 bifall och 0 avslag.

Mötet avslutade kl. 17.38


Comments


bottom of page