top of page

FUM 3- RAPPORT: BORTTAG AV OVERALLKONTRAKT OCH REVIDERING AV UPPDRAGSBESKRIVNING

Mötet kantas av årligt återkommande punkter såsom ansvarsfrihet för tidigare styrelser och årsredovisningen. Ett antal propositioner från kårstyrelsen ockuperade den största delen av mötet såsom borttag av overallkontraktet och Örebro studentkårs dyra intranät. 

17.16 startar mötet och 29 fumledamöter finns på plats. Vi har kommit till det näst sista mötet för verksamhetsåret och både mötespresidiet och ledamöterna är rutinerade i arbetet och processen.

Formaliapunkterna berörs via acklamation. Både kårstyrelsens och Lösnummers styrelsebeslut samt rapporterna för de arvoderade läggs till i handlingarna i rask takt.

Årsredovisning & ansvarsfrihet 

En proposition kring Örebro studentkårs årsredovisning läggs fram. Denna har i rutin att framkomma tidigare på verksamhetsåret men det beskrivs att på grund av interna faktorer har den blivit försenad och läggs därmed fram på FUM 3.

Årsredovisningen bifölls enhälligt

Årsredovisningen lägger grunden för ansvarsfriheten och därmed ges detta följande enhälligt till både Kårstyrelsen 21/22 och Lösnummers styrelse 21/22.

Revidering av vice ordförandes uppdragsbeskrivning

En proposition kring revidering av uppdragsbeskrivningen för vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar läggs fram. Revideringarna inkluderar delvis att mer ansvar adderas på rollen. Till exempel föreslås det att rollen kontinuerligt ska agera representant i Sveriges Förenade Studentkårer(SFS) då studentkåren i nuläget anser att deras deltagande i SFS inte möter deras önskan.

Revideringen av uppdragsbeskrivningen bifölls enhälligt.

Stadgan röstas slutligen igenom

En återkommande proposition är stadgan i och med att denna måste genomgå två fullmäktigemöten innan den kan godkännas. Detta blir det andra och slutgilltiga mötet. En tilläggsyrkande från Qultura föreslår en addering i stadgan under samarbetsföreningar. Där det föreslås att samarbetsföreningar kan vända sig till fullmäktige ifall de känner sig orättvist behandlade. Här föreslår Qultura att det ska behövas ⅔ av rösterna i fullmäktige för att kårstyrelsens beslut ska bedömas rätt

Det uppkommer en del diskussioner kring specifikt majoriteten på ⅔.. Kårstyrelsen anger att den höga andelen indikerar på att man inte litar på sin styrelse och därmed ger mer förtroende till samarbetsföreningen.

Stadgan bifölls enhälligt med ett avslag på Qulturas tilläggsyrkande.

Borttag av overallkontrakt

Overallpolicyn som röstats igenom under tidigare FUM berörs nu men i form av det tillhörande kontrakt som behövdes skrivas på av studenten som valde att införskaffa sig en overall. Det beskrivs av föredragande för punkten att kontrakten kräver stor administration och kan rent av argumenteras vara icke miljövänligt i och med den stora mängd papper som måste skrivas ut. Därtill verkar GDPR försvåra processen då personuppgifter i kontrakten gör dem svåra att arkivera. Propositionen framlagd av kårstyrelsen yrkar därmed för att tillhörande kontrakt för overallpolicyn tas bort helt.

En av corax ledamot anger att man ska vara vaksamma inför att overallkulturen inte blir mer destruktiv till följd av detta. En ledamot från Qultura lyfter även möjligheten om att förse kontrakten digitalt men diskussionen avslutas där.

Propositionen bifölls enhälligt.

Avveckling av Örebro studentkårs intranät

Mötet avslutades med en diskussionspunkt som berör Örebro studentkårs intranätet. Idén tog sin start redan under verksamhetsåret 19/20. Det beskrivs att en del problem uppkommit längst vägen, till exempel  att ansvarande personal i projektet gått på tjänstledigt samt att det blivit struligt mellan studentkåren och leverantören av intranätet.

I dagsläget kostar intranätet studentkåren 90 000 kr/ per år förutom de 100 000 kr det kostade i grundavgift att starta upp intranätet. Det anges att i och med Örebro studentkårs nylanserade hemsida samt det nya samarbetet med Hitract så kan det argumenteras för att alla behov av kommunikation inom organisationen uppfylls.

Nu vill kårstyrelsen höra vad dem olika representanterna från kårsektionerna tycker om intranätets framtid och se vad de tycker om att säga upp kontraktet som löper på fram till maj 2024.

Corax anger bland annat att de tycker att man inte ska “glömma” att kommunikation konstant är något som behövs utvecklas inom organisationen. GIH tycker Hitract gör jobbet och att de 90 000 kr blir omotiverat. Sesam tycker också behovet av kommunikation är fullbordat och anger att det går att lägga intranätet bakom sig.Qultura tycker intranätet inte är lika användarvänligt och de ser därmed ingen mening med att ha kvar det. Sobra och tycker också Hitract uppfyller alla funktioner.

Diskussionspunkten läggs till handlingarna

Därmed avslutas mötet kl. 18.27.


Comments


bottom of page