top of page

VARFÖR STÅR ÖREBRO STUDENTKÅR FORTFARANDE UTAN ORDFÖRANDE- FUM LEDAMÖTERNA SVARAR

Tom ordförandepost, osäker framtid och få svar. I dagsläget är det verkligheten för Örebro studentkår. Under kårvalet i april röstade fullmäktige för att vakantsätta ordförandeposten och i dagsläget står den fortfarande tom. Lösnummer pratar med de fumledmöterna som röstade i Kårvalet för att ta reda på hur tankarna gick inför valet och hur planen ser ut framåt. Men endast två av sju kårsektioner som deltog på Kårvalet väljer att svara på frågorna. Resterande kårsektioner vill inte ge några kommentarer.

Vad har hänt?

Under kårvalet ska studentkårens nästkommande presidium och en rad andra viktiga studentpolitiska roller väljas in av kårsektionerna olika fumledamöten. Mötet tar dock en vändning då fullmäktige väljer att avslå den enda kandidaten för ordförandeposten. Ingen frinominerar sig på plats och fullmäktige beslutar att vakantsätta posten.

Nu har sex veckor passerat och verksamhetsåret lider mot sitt slut, vårterminen är slut om några dagar och ordförandeposten ekar fortfarande tom.

Varför är det extra viktigt med en ordförande?

En ordförande agerar som en studentkårs främsta ansikte utåt. I Örebro studentkår sitter representanten i universitetsstyrelsen med bland annat rektorn och har arbetsgivaransvar över de anställda på kansliet. Därmed är det mer oroande för organisationen när det saknas en representant i ordföranderollen då det är den posten som är högst ansvarig för organisationen. Historiskt sett har Örebro studentkår vid ett antal tillfällen saknat ett fullsatt presidium. Under de tillfällena har någon av de vice ordförandeposterna varit vakanta.

Vem ansvarar för att hitta en ordförande?

Inför kårvalet så tillsätts en valberedning som agerar på uppdrag av Örebro studentkår. Deras ansvar inkluderas delvis att anordna evenemang som Hearingen, där de kandiderade blir utfrågade inför valet. Valberedningens ansvar enligt valordningen (Örebro studentkårs reglerande dokument av val) är att i stöd av Örebro studentkårs kommunikatör marknadsföra valet och därmed finna intresserade kandidater. Men deras uppdrag avslutas efter genomfört val.

Vid Kårvalet är det sedan upp till fullmäktige att välja ifall de bifaller eller avslår kandidaterna och de helt och hållet i beslutsrätten.

Men efter valet sker inte en delegation (flyttande av beslutsrätt) fram till eventuellt fyllnadsval. Detta innebär att beslutsrätten kvarligger hos fumledmöterna och ansvaret att hitta en kandidat som bifalls till ordförandeposten kvarstår hos fullmäktige.

Lösnummer kontaktar fumledamöten

Redaktionen diskuterar situationen och finner att det finns ett stort intresse från den genomsnittliga läsaren att få en större insyn i vad som lett Örebro studentkår till denna plats. Fumledmöterna som deltagit vid valet kontaktas och följande tre frågor ställs. Ledmöterna ges möjligheten att gå ihop som kårsektion och ge sitt gemensamma svar.

 1. Hur gick diskussionerna inför valet av ordförande?

 2. Varför tror du att fullmäktige ansåg att en vakantsättning av posten var bättre än att rösta in den kandiderade?

 3. Vad gör du som ledamot för att hitta en ny kandidat för ordförandeposten?

Men efter deadline ger endast två av sju kårsektioner som deltagit vid kårvalet sin respons. Resterande fumledamöten lämnar, “Inga kommentarer”. Varför de inte vill svara på frågorna kan vi inte veta, men vad vi vet är att det är oroande att en majoritet av representanterna i fullmäktige inte kan ge svar på något som faller inom deras arbetsbeskrivning.

Gemensamt svar: GIH

Hanna Fagerström

Oscar Östebo

Vera Lundfeldt

Zack Petersson

Hur gick diskussionerna inför valet av ordförande?

– I och med att det bara var en sökande till posten gällde diskussionen snarare huruvida vi anser att personen har rätt kompetenser för posten, snarare än vilken kandidat som verkar bäst, vilket var fallet i val av andra poster. Då personen arbetat inom presidiet ansåg vi oss kunna bilda en god uppfattning om personen för att kunna göra ett informerat beslut. Vi från GIH kom gemensamt fram till att även om vi uppskattar personens engagemang, där hen gör ett gott arbete inom vissa delar och gärna ser ett fortsatt engagemang inom Örebro studentkår, ansåg vi inte att personen har rätt kompetenser för rollen som ordförande. Detta var något som även framkom i samtal med andra sektioner där en stor majoritet nått samma slutsats som vi.

Varför tror du att fullmäktige ansåg att en vakantsättning av posten var bättre än att rösta in den kandiderade?

– Då rollen som ordförande är så pass viktig så ville majoriteten av fullmäktige hellre chansa på att vakantsätta posten för tillfället än att välja in en person man inte ansåg ha rätt kompetenser för posten som ordförande. Förhoppningen är då att man ska hitta en bättre kandidat framöver och inte låsa sig till det enda alternativet som fanns där och då.

Vad gör du som ledamot för att hitta en ny kandidat för ordförandeposten?

– GIH har lagt ansvar på en av ledamöterna att föra samtal med kansliet för att finna en lösning på problemet.

Gemensamt svar: CORAX

Adelina Funke

Alexander Julihn

Andreas Jonsson

Emelie Lundkvist Gyllenberg

Henrik Wiberg

Moa Adamsson

1. Hur gick diskussionerna inför valet av ordförande?

Diskussionerna inför kårvalet upplevde jag som bra. Normalt sett brukar fullmäktige ha lite motstridande åsikter men inför kårvalet var vi enade om hur de olika kårsektionerna stod i frågan.

2. Varför tror du att fullmäktige ansåg att en vakantsättning av posten var bättre än att rösta in den kandiderade?

Vi i Corax FUM diskuterade kårvalet under vårt kårsektionsmöte och var adjungerade på ett styrelsemöte för att diskutera frågan. Kort sagt vakantsattes posten för att det var vad våra medlemmar efterfrågade. Vi gick igenom för- och nackdelar med att vakantsätta den, samt vad konsekvenserna hade blivit för vår kårsektion och gjorde ett beslut baserat på det.

För Corax fullmäktige är det viktigt att ordförandeposten innehas av någon som Corax medlemmar känner sig representerade av och har förtroende för. Om vi i fullmäktige inte haft förmågan att säga nej till någon som inte lever upp till de kraven baserat på rädsla att vakantsätta posten – då tycker vi inte att Örebro Studentkår har en fungerande demokrati.

För Corax är det viktigt att ha en ordförande som syns bland medlemmarna, dyker upp i vårt kårsektionsrum och presenterar sig. Vi tycker inte det är ett hållbart förhållningssätt att rösta in en ordförande bara för att det är den enda personen som sökte.

Utöver det var det viktigt för oss i Corax att Örebro studentkårs fullmäktige var enade i vårt synsätt på hur vi såg på ordförandesituationen och det var viktigt för oss att de andra kårsektionerna förstod vad resultatet av en vakantsatt ordförandepost hade inneburit, eftersom resultatet av val till ordförande påverkar alla studenter på campus. Efter diskussionerna med de andra kårsektionerna återigen var vi alla eniga om hur vi ville rösta. Vad de andra kårsektionerna hade för anledning att rösta nej kan jag inte kommentera på, men förhoppningsvis svarar ovanstående på Corax förhållningssätt.

3. Vad gör du som ledamot för att hitta en ny kandidat för ordförandeposten?

(Här har Andreas Jonsson, Förste FUM, gett ett personligt svar)

Vakantsättningen av ordförandeposten var en realitet som diskuterades i Corax redan efter hearingen, därav pratade vi med ÖS ordförande William innan kårvalet för att göra oss klara om vad konsekvenserna skulle bli. Därefter pratade vi i Corax med de andra kårsektionernas fullmäktige och kommunicerade det vi hört från William till dem.

Eftersom frågan går ut till mig som ledamot kan jag säga att jag har tagit upp frågan på våra kårsektionsmöten och är i kontakt med ett flertal andra huvudansvariga i de olika kårsektionernas fullmäktigeuppsättningar. Jag har dessutom kontakt med ÖS nya FUM mötesordförande Zack Petersson för att uppmärksamma potentiella kandidater och snabbt kunna kalla till ett extrainsatt FUM om det så skulle krävas.

Under vårt kårsektionsmöte kommunicerade jag att resultatet av en vakantsatt ordförande i ÖS innebär att arbetsgivaransvaret hamnar på KS (kårstyrlsen) och att de som sökte till KS i vårt styrelseval var redo på att det kan bli en betydligt större arbetsbelastning inför kommande mandatperiod om ordförandeposten förblir vakantsatt.

Jag vill återigen påminna om att det är viktigt för Corax medlemmar att vi har en ordförande vi känner oss representerade av. Jag rekommenderar och uppmanar alla potentiella kandidater att prata med någon i fullmäktige så vi har ett ansikte och vet vem du är som söker.

Jag sitter tyvärr inte kvar i fullmäktige nästa mandatperiod, men har uppmanat mina efterträdare att yrka på en höjning av arvodet för ordförandeposten, så vi kan göra den mer attraktiv för potentiella kandidater. Förhoppningsvis är detta något som sker till nästa mandatperiod, så vi kan få den ordförande Örebros studenter förtjänar.

/Andreas Jonsson med Corax fullmäktigeledamöter

FUMLEDAMÖTEN SOM DELTOG UNDER KÅRVALET

(O)= Ordinarie

(S)= Suppleant

Sesam

 1. Arvid Marklund (Seasam) (O)

 2. Arvid Nordqvist Sesam (O)

 3. Emil Rydberg Sesam (O)

 4. Itay Allalouf Sesam (S)

 5. Matilda Westerdahl-Sesam(O)

 6. Victoria Brammeby Seasam (O)

GIH

 1. Hanna Fagerström GIH (O)

 2. Oscar Östebo – GIH (O)

 3. Vera Lundfeldt – GIH (O)

 4. Zack Petersson (GIH)

TekNat

 1. Alice Almén TekNat (O)

 2. Hannes Jansson (TekNat) (O)

 3. Johan Sundbom TekNat (O)

 4. Linnéa Eklund TekNat (O)

 5. Olivia Norén – TekNat (S)

Sobra

 1. Alva Ettehag – SOBRA (O)

 2. Alva Johansson – SOBRA (S)

 3. Elin Marcusson – SOBRA (O)

 4. Emilia Björklund – SOBRA (O)

 5. Hanna Andersson Wallén – SOBRA (O)

 6. Julia Flodin – SOBRA (O)

Corax

 1. Adelina Funke – Corax (O)

 2. Alexander Julihn Corax (S)

 3. Andreas Jonsson – Corax O) 

 4. Emelie Lundkvist Gyllenberg – Corax (O)

 5. Henrik Wiberg – Corax (S)

 6. Moa Adamsson – Corax (O)

Grythyttan

 1. Jonathan Lönnquist – Grythyttan (O)

Qultura

 1. Henriette Skovborg Larsen (Qultura)

 

Reporter & fotograf: Attessa Nilsson


39 visningar

Comments


bottom of page