top of page

Replik på ”Utbildning på lika villkor?”

Det här är en replik på Örebros studentkårs debattartikel Utbildning på lika villkor? Åsikterna är skribentens, inte Lösnummers. Lösnummer är religiöst, fackligt och partipolitiskt obundna och ska bland annat verka som ett forum för debatt kring Örebro universitet och Örebro studentkår.

Kristin Törnqvist frågar i sin debattartikel 22 september om Örebro universitet tycker att alla studenter vid lärosätet ska kunna genomföra sin utbildning på lika villkor. Svaret är självklart ja.

Örebro universitet arbetar aktivt med att skapa förutsättningar för att alla människor ska kunna verka hos oss på lika villkor. Målet är att vara ett universitet där såväl studenter som medarbetare trivs, känner sig inkluderade och kan utvecklas efter sin förmåga. Det ger en högre kvalitet i vår utbildning och i övrig verksamhet.

Örebro universitet har i egenskap av utbildningsanordnare och myndighet ett stort ansvar för att arbeta med att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. I detta arbete har vi valt att arbeta utifrån begreppet design-för-alla som innebär att det som är tillgängligt för personer med funktionsnedsättning ofta innebär en ökad användarvänlighet för alla människor.

Studenter med funktionsnedsättning har rätt till ett riktat pedagogiskt stöd genom vår enhet Funka. Under 2021 kommer Funka att bevilja pedagogiskt stöd till över 800 studenter vilket är en ökning på cirka 100 studenter jämfört med 2020. Väl hos oss får de det stöd som de behöver för att kunna studera på lika villkor som sina studiekamrater. Det kan till exempel handla om att få längre tid vid tentamen, hjälp att skriva anteckningar på lektioner, stöd av mentorer eller få tillgång till appar eller annan teknisk utrustning.

Akademiskt skrivcentrum vid universitetsbiblioteket erbjuder stöd i akademiskt skrivande till alla studenter. Där finns Studieverkstaden Lyktan där skrivhandledare, Funka-handläggare och bibliotekarier bemannar. Personalen vid Akademiskt skrivcentrum har ett nära samarbete med Funka för att bättre kunna stötta studenter med funktionsnedsättning till exempel fortbildar man sig kontinuerligt. Akademiskt skrivcentrum arbetar också med tillgänglighetsfrågorna kopplat till sina lokaler och sin kommunikation.

Under pandemin har Studieverkstaden flyttat in i Zoom och varit helt digital. Framöver kommer studieverkstaden vara digital vissa dagar och på plats vissa dagar då man har sett att den digitala lösningen når fler studenter samtidigt som det finns en ganska stor grupp studenter, ofta med extra stödbehov, som behöver träffa en handledare fysiskt.

Men förutom det anpassade stödet så arbetar Örebro universitet alltså brett med att öka tillgängligheten för alla. Här är några exempel från utbildningsområdet:

  1. Vi kompetensutvecklar alla våra lärare i tillgänglighetsfrågor genom de kurser som Högskolepedagogiskt centrum ger. Det finns tre kurser inom högskolepedagogiken som alla lärare måste gå för att få undervisa vid Örebro universitet. I alla dessa tre kurser finns tillgänglighet med som moment.

  2. Att arbeta med digital tillgänglighet är en viktig del i satsningen på att digitalisera examinationer och att utveckla vår lärplattform Blackboard. Just nu pågår ett utvecklingsarbete för att skapa resurser och utforma stöd för lärare och personal när det gäller frågor som rör digital tillgänglighet. Här samarbetar många kompetenser vid Örebro universitet.

  3. Inom den strategiska satsningen Framtidens lärarutbildning har nya flexibla lärmiljöer utvecklats. I utvecklingsarbetet har det anordnats workshops varav en hade specialpedagogiskt fokus. Salarna har mycket hög tillgänglighet. Till exempel är alla lysrör borttagna och ersatta med en inbyggd belysning i takplattorna som går att dimra, dagsljuset kan stängas ut eller anpassas och alla textilier och ytskikt har neutrala mönster för att inte skapa visuell distraktion. För att dämpa ljud har rummen en mjuk matta, gardiner och mjuka möbler som absorberar ljud. Det finns talförstärkning och bärbara slingor för hörapparatsanvändare som också kan användas med vanliga hörlurar. För att få bort surr så finns det TV-skärmar i rummen istället för projektorer. Salarna har två ingångar/utgångar för att underlätta för rörelsehindrade och mycket av möbleringen är såväl flyttbar som höj- och sänkbar. De är också utrustade med hybridutrustning så att en eller flera studenter kan delta via hemifrån/på distans. Salarna ska utvärderas och förhoppningsvis kan lärdomar påverka framtida lokalutveckling vid universitetet

  4. Sedan 2018 samordnar Örebro universitet arbetet med tillgänglighet i en tillgänglighetsgrupp med personal som jobbar med allt från upphandling, lokalutveckling och IT till högskolepedagogik och kommunikation. Denna grupp arbetade under 2019 fram Örebro universitets policy och handlingsplan för tillgänglighet där utbildning finns med som ett eget målområde.

Örebro universitet arbetar medvetet med tillgänglighetsfrågorna i hela vår verksamhet för att göra Örebro universitet så inkluderande och öppet för så många som möjligt oavsett ålder, funktionsförmågor och omständigheter.

Anna-Karin Andershed, prorektor

Louise Pålsson, universitetsdirektör


19 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Replik från universitetsledningen

Det här är en replik på Liberala studenters debattartikel Ojämnt fördelade lärarledda timmar. Åsikterna är skribentens, inte Lösnummers. Lösnummer är religiöst, fackligt och partipolitiskt obundna och

Comments


bottom of page