top of page

GRANSKNING: ALKOHOL OCH NARKOTIKAPOLICYNS EFFEKT- DEL ETT

Örebro studentkårs alkohol- och narkotikapolicy infördes under verksamhetsåret 17/18 och har sedan dess varit en omdiskuterad del av Örebros studentliv. Vissa tycker den är hård och begränsande och andra tycker den är en viktig del av en säker och inkluderande studietid. Debatten var het på årets andra fullmäktigemöte och innanför dörrarna till vad som kan kallas för studentkårens riksdag verkar alla vilja få just sin åsikt hörd om alkohol- och narkotikapolicyn. Lösnummer har i en granskning gett plats för fler röster i debatten om den omtalade policyn. I den första delen av denna granskning presenteras resultaten av en enkät som syftat till att undersöka studenters åsikter kring policyn och hur väl den efterföljs i studentlivet idag.

Enkäten är utformad med grunden i den faktiska alkohol- och narkotikapolicyn. Den som vill läsa policyn hittar den på Örebro studentkårs hemsida under fliken Styrdokument. I den första delen av enkäten undersöktes personliga åsikter om ämnet och i följande delar undersöktes den egna upplevelsen av förekomsten av vissa av de punkter som nämns i policyn. Frågorna i den delen är formulerade som Jag har aldrig upplevt att… och svaren mäts på en skala av 1-4 där 1 är Stämmer inte alls och 4 Stämmer helt och hållet.

För att få så många svar som möjligt på enkäten och ge så många som möjligt chansen att yttra sina åsikter marknadsfördes den via flera olika forum. Förutom Lösnummers egna kanaler publicerades den vid två tillfällen i facebookgruppen Dom kallar oss studenter, Lösnummers redaktion stod i Långhuset med en QR-kod vid ett tillfällen och de olika kårsektionerna fick chansen att sprida enkäten i sina sektioner. Enkäten stängdes med 179 svar.

Demografisk information

Alla enkätens 179 deltagare är/ har varit studenter vid Örebro universitet där den första började studera höstterminen 2018 och den sista under vårterminen 2023.

Alla kårsektioner, förutom Doksek och Grythyttan, blev representerade i statistiken och Corax, 26,8%, och Sobra, 21,2%, var de kårsektioner som flest svarande tillhörde. Fördelningen mellan de olika kårsektionerna kan ses i tabellen nedan.

En majoritet av de svarande angav att de deltar på event inom Örebro studentkårs verksamhet regelbundet. 23,5% deltar 2-4 gånger per månad och 32,4% deltar mer än fyra gånger per månad.

Kännedom om policyn

De flesta av de som svarade på enkäten kände till att Örebro studentkår har en alkohol och narkotikapolicy. 57,5 % svarade att de känner till policyn och 23,5% känner till att den finns men inte vet vad den innehåller.

De som angivit att de känner till policyn fick även svara på hur väl den, som helhet, följs inom verksamheten. De fick svara på en skala från 1, mycket dåligt, till 4, mycket bra. Medelvärdet landade på 3,06. I stort verkade de som svarat anse att policyn följs.

Personliga inställningar till alkohol och narkotika

“Alkoholhets” är ett omdebatterat begrepp. En del påstår att det inte nödvändigtvis behöver vara negativt. I enkäten fick de svarande ta ställning till hur mycket de håller med om påståenden “Jag ser alkoholhets som något negativt”. På en skala från 1 till 4, där 1 var stämmer inte alls och 4 stämmer helt och hållet, landade medelvärdet på 2,93.

På påståendet “Jag ser förekomsten av narkotikaklassade preparat på tillställningar och event som något negativt” blev medelvärdet 3,52. Studenterna har, som förväntat, en mer negativ inställning till narkotika än alkoholhets.

Men hur viktigt tycker studenterna det är med en alkohol- och narkotikapolicy och att denna följs? Med ett medelvärde på 3,45 respektive 3,44 håller de allra flesta studenter med om att det är viktigt både att policyn finns och att den följs.

Alkohol och alkoholhets inom Örebro studentkårs verksamhet

Hur upplever studenterna alkohol och alkoholhets inom ÖS verksamhet? Enkäten sökte svar på vad studenterna upplevt ute i verksamheten med avstamp i de punkter som förtydligats i Alkohol- och narkotikapolicyn. Här kommer svaren!

  1. Jag har aldrig upplevt att övertalning, press eller hets av alkoholkonsumtion förekommer vid sittningar eller andra studiesociala aktiviteter (1= Stämmer inte alls, 4= Stämmer helt och hållet)

Förtydligande: Med övertalning, press och hets kan det menas exempelvis att köra vissa lekar (ex. lambo), att övertala folk som inte vill dricka att dricka samt att tvinga personer som inte vill dricka mer att göra detta.

Medelvärde: 2,85

  1. Jag har aldrig upplevt att alkohol ges bort som gåva eller pris (1= Stämmer inte alls, 4= Stämmer helt och hållet)

Medelvärde: 3,01

  1. Jag har aldrig upplevt att dryckesbiljetter som ingått i biljettpris enbart gällt alkoholhaltiga drycker (1= Stämmer inte alls, 4= Stämmer helt och hållet)

Medelvärde: 3,09

  1. Jag har aldrig upplevt att alkoholhaltiga alternativ ges mer utrymme vid marknadsföring än alkoholfria alternativ (1= Stämmer inte alls, 4= Stämmer helt och hållet)

Medelvärde: 2,84

Överlag vittnar en stor andel studenter om att policyn verkar efterlevas. Det verkar som att alkoholhets och marknadsföring av alkoholhaltiga alternativ verkar vara de punkter i policyn där upplevelserna spretar som mest och där det möjligtvis finns störst utrymme för förbättring.

Narkotika inom Örebro studentkårs verksamhet

När det gäller narkotika finns det ett totalförbud inom studentkåren. Därför används endast en fråga för att kontrollera detta i enkäten.

  1. Jag har aldrig upplevt att narkotikaklassade preparat förekommit i Örebro studentkårs verksamhet (1= Stämmer inte alls, 4= Stämmer helt och hållet)

Medelvärde: 3,24

Enkätens resultat tyder på att det, i någon mån, faktiskt förekommer narkotika i verksamheten. Detta understryks vidare av att vissa som svarat på enkäten även förtydligat frågan närmare i fritext.

I nästa del av denna artikelserie kommer studenternas åsikter lyftas vidare genom utdrag från den fritext där studenter fått dela sina personliga åsikter i samband med enkäten.


17 visningar

Kommentare


bottom of page