top of page

GRANSKNING: KOMMENTARER PÅ ALKOHOL OCH NARKOTIKAPOLICYN- DEL TVÅ

Örebro studentkårs alkohol- och narkotikapolicy infördes under verksamhetsåret 17/18 och har sedan dess varit en omdiskuterad del av Örebros studentliv. Vissa tycker den är hård och begränsande och andra tycker den är en viktig del av en säker och inkluderande studietid. Debatten var het på årets andra fullmäktigemöte och innanför dörrarna till vad som kan kallas för studentkårens riksdag verkade alla vilja få just sin åsikt hörd om alkohol- och narkotikapolicyn. Lösnummer har i en granskning gett plats för fler röster i debatten om den omtalade policyn. I den andra delen av denna granskning presenteras kommentarerna som studenterna delade med sig av i enkäten som syftat till att undersöka studenters åsikter kring policyn och hur väl den efterföljs i studentlivet idag.

En frågeställning i enkäten var ifall det förekommer narkotika inom Örebro studentkår. Deltagare i enkäten fick möjligheten att delge sin uppfattning av narkotikans förekomst på universitetet med kommentarer. Några hävdar att det är något som de upplevt i samband med studentlivet medan andra konstaterar det motsatta. Några personer uppger att narkotikaklassade preparat är vardagsmat i studentlivet.

“Jag har hört att det förekommer narkotika på sittningar bland annat. Det är dock vanligast i kön till Kårhuset eller andra klubbar i Örebro.”

“Jag har personligen aldrig märkt att folk brukat narkotika på Örebro studentkårs aktiviteter, även fast det säkert förekommer. Jag vet däremot att studenter blev drogade på nattklubbar under introt höstterminen 2022.”

En deltagare i enkäten anger att droger förmodligen förekommer men att det ej går att skuldbelägga Örebro studentkår.

“Jag har misstänkt att vissa brukat narkotika under evenemang men jag tycker inte att det är Örebro studentkårs fel. Det rör sig nog om folk som rökt på innan de gått till kåren eller andra event.”

Debatten om hur man ska få bukt med förekomsten av narkotikaklassade preparat bland allmänheten har funnits sedan urminnes tider. Nyckelord som reglering, liberalisering och avkriminalisering cirkulerar om vartannat i diskussionen. En deltagare i enkäten tror att en policy är lönlös i syftet att förhindra förekomsten av narkotika inom studentlivet.

“Det är många som tar narkotika i alla kretsar. Tyvärr kan inte en policy förhindra det. Jag vet att det inte pratas om det så mycket men jag vet mer än en handfull som tar kokain i samband med förfester och liknande.”

En annan person skriver att en alkohol- och narkotikapolicy kan vara lönsam men att det är ett otillräckligt uppmärksammande av policyn som stävjar arbetet.

“Med avseende på narkotika så upplever jag att det hamnar i skymundan sett i relation till det fina arbetet med alkoholaspekten av policyn. Det är viktigt att vara tydlig med att nolltolerans gäller. En för hård stigmatisering får däremot inte ske. Det kan leda till att studenter inte vågar söka hjälp för narkotikarelaterade problem.”

En annan person medger att narkotika förekommer bland studenter men ser det inte som ett problem utan en del av en större samhällsförändring.

“Givetvis förekommer det narkotika men jag tycker inte att det är ett problem i sig. Man ska inte vara naiv när det kommer till droger. Särskilt med tanke på vågen av drogliberaliseringar och kulturella förändringar i andra länder som vi kommer i kontakt med via utbytesstudenter. Jag skulle hemskt gärna se att det fanns en process för att hantera detta. Om man kommer i kontakt med narkotika under fel tillfälle i ens liv kan det vara totalt förödande.”

I en annan fråga i enkäten fick deltagarna berätta om sina personliga inställningar till narkotika- och alkoholpolicyn. Vissa menar på att en strikt alkohol- och narkotikapolicy förvanskar studentlivet, följande kommentar kan kategoriseras på detta vis.

“Jag upplever att policyn är hård om man jämför med andra universitet. Alla är vuxna men det känns ändå som att Örebro studentkår tror att vi är 12 år gamla och inte klarar av att tacka nej. Om jag ska vara ärlig så förstör det mer än gör nytta känner jag.”

“Alkohol är ett helt lagligt berusningsmedel och är enligt mig förknippat med studentlivet. Jag tycker att Örebro studentkårs narkotikapolicy är bra men på tok för sträng eftersom det är vuxna individer som vet sitt eget bästa. Alkohollagen är en skyddslag som är väl utformad av regeringen och jag ser ingen anledning till att Örebro studentkår ska tillsätta ytterligare regelverk som försämrar studentlivet.”

“Jag kan tycka att Örebro studentkår är lite för hårda. Det är bra att policyn finns och det är viktigt att efterleva den. Dock har det gått så långt att det snarare blir en glädjedödare. I slutändan så är vi alla vuxna och måste få lov att ta sina egna beslut vare sig de är bra eller dåliga, annars växer man inte som person. Det känns ofta som att Örebro studentkår behandlar en som ett barn som inte är kapabel till eget beslutsfattande.”

Andra ser däremot policyn som nödvändig.

“Policyn är till för att förhindra att alkoholhets sker och det är viktigt. Ingen ska behöva dricka om den inte vill. Något som är dåligt är att de som bryter mot policyn inte får några konsekvenser, för då sprids vetskapen om att man lika gärna kan bryta mot den. Det känns också orättvist när vi i Corax sköter oss och andra kårsektioner inte gör det.”

“För många är studentlivet en period där man tar första klivet ut i vuxenlivet, utforskar sig själv och hittar sina gränser. Därför är det viktigt att det kan göras på egna villkor i säkra miljöer. I förhållande till alkohol tycker jag att det generellt fungerar väldigt bra och det tas på allvar från Örebro studentkårs sida. Eloge till Örebro studentkår.”

“Jag anser att det är alldeles för mycket alkohol och festande inom TekNat.”

“Jag tycker att policyn följs väl och att det fungerar bra inom GIH. Dock upplever jag att andra sektioner som till exempel TekNat och Serum beter sig dåligt och att alkoholhets förekommer.”

“Jag har upplevt att policyn skojats bort under intron. Där skämtar faddrar om det faktum att man ej får köpa alkohol av dem och hänför det till något töntigt. I min mening indikerar detta till nystudenterna att det är viktigt med alkohol och att det är töntigt att Örebro studentkår inte tillåter att vi bjuder nystudenterna på det. Det har blivit en otroligt stor grej av det hela. Faddrarna förminskar det hela trots att policyn är en superbra grej.”

Summa summarum så tyder svaren i enkäten på förekomst av narkotika i Örebros studentliv där flera uppger att det är vanligt förekommande. Frågan om hur väsentlig alkohol- och narkotikapolicyn är ställs på sin spets när somliga betonar eget ansvar och egen beslutsfattning bland studenter medan andra målar upp den som oerhört nödvändig. Vissa pekar även ut policyn som en glädjedödare. Något som också framkommer är att policyn inte alltid följs, även inom kårsektioner.

Reporter: Simon Franssén

22 visningar

Comments


bottom of page