top of page

FUM-rapport: Nytt verksamhetsår, nya ordföranden, ny kårsektion?

I tisdags anordnades Örebro studentkårs fullmäktige sitt sista möte för terminen. Det följdes dagen efter av kårvalet där nya förtroendevalda utsågs för studentkåren. Här följer en sammanfattning av de båda dagarna.

I coronakrisens spår anordnades mötet digitalt och vid det här laget verkade samtliga deltagande vara ganska bekväma med Zoom och dess funktioner. Ordningsreglerna som skilde sig från de vanliga mötena var ändå lättförstådda och formalian gick nog totalt sett inte långsammare än vanligt. 36 röstberättigade ledamöter var på plats när röstlängden fastställdes.

Som terminens sista fullmäktigemöte var det förståeligt nog stort fokus på kommande verksamhetsår. En ny verksamhetsplan fördelad på olika organisatoriska och politiska mål, en ny rambudget, en ny valordning och nya ägardirektiv för ÖKAB (Örebro Kårhusrestaurang AB) fastställdes.

Gällande just kårhuset förklarade ordförande Abdirizak Yusuf Muhamed att det kan bli aktuellt att använda studentkårens ekonomiska överskott för detta året till att stötta det studentkårsägda Örebro Kårhus, som i nuläget drabbas av ekonomiska förluster som en följd av coronapandemin.

Fullmäktige beslutade även att nästa års fullmäktige kommer inneha ett digitalt röstningssystem i form av tjänsten VoteIT.

Härnäst på tur innan mötets stora knäckfrågor skulle avhandlas var Lösnummer. Vi fick tala om våra egna förslag till verksamhetsplan, budget och redaktionell policy, varav alla tre godkändes av fullmäktige.

Två motioner hade kommit in till tisdagens möte, en från Sesam och en från Medicinska Föreningen Örebro (MFÖ). Sesams motion behandlade det pedagogiska priset, som delas ut av studentkåren på uppdrag av Örebro universitet till en manlig och kvinnlig lärare vid lärosätet. Sesam ville i den ursprungliga motionen ta bort pronomen och göra priset helt könsneutralt men eftersom studentkåren alltså inte äger priset och inte kan göra egna förändringar så ändrades motionen till att studentkåren ska verka för att pronomen ska tas bort. Utfallet blir därmed att studentkåren behöver föra ett påverkansarbete mot universitetet i frågan.

Den andra motionen från MFÖ kan säkert betraktas som den största och mest ambitiösa motionen för verksamhetsåret som Lösnummer nu ska göra sitt bästa för att redogöra för. MFÖ menade i sin motion att läkarstudenternas nuvarande kårsektion Serum inte når ut med sin verksamhet till Campus USÖ. Enligt de själva täcker istället MFÖ upp för det bristande studentengagemanget på Universitetssjukhuset, men till priset att läkarstudenternas studentengagemang präglas av en konkurrens mellan kårsektionen Serum och MFÖ. Båda dessa riktar sig mot läkarstudenter men bara en har anknytningar till Örebro studentkår där det totala studentengagemanget centreras på Örebro universitet.

Motionen hänvisade därefter till den utredning MFÖ gjort – där utfallet ledde till att föreningen på ett extrainsatt årsmöte bestämde sig för att söka medlemskap i Örebro studentkår som en ny, egen kårsektion för läkarstudenter. Ett citat ut motionen beskriver hur ett eventuellt införande av ny kårsektion skulle påverka den existerande föreningen MFÖ: ”Vår slutsats är […] att den bästa lösningen på rådande problematik […] är att inrätta en kårsektion som omfattar IMV* tätt samarbetande med MFÖ. Med andra ord skulle föreningen förbli en samarbetsförening till Örebro studentkår med en och samma styrelse som kårsektionen, snarare än att MFÖ ”blir” en kårsektion.”

——————————

*FAKTA:

Vilka studenter omfattas av Serum och läser de på samma institutioner? Nja, nästan!

I Serum finns studenter som läser arbetsterapeutprogrammet, audionomprogrammet, biomedicinsk analytikerprogrammet (inriktning fysiologi och laboratoriemedicin), läkarprogrammet eller något av sjuksköterskeprogrammen.

Programmen i blått tillhör Institutionen för Hälsovetenskaper (HV) Programmet i grönt tillhör Institutionen för Medicinska vetenskaper (IMV)

Källor: serumsektionen.se, oru.se

——————————

Det var en slutsats som innebär problem menade kårstyrelsen i sitt motionssvar – efter att först visat förståelse för situationen och uppskattning för arbetet som lagts ner och sedan resulterat i motionen. Det problematiska som pekades på var just att den nuvarande föreningen skulle finnas kvar med samma styrelse, vilket kan ge juridiska problem då den eventuella kårsektionen MFÖ ”outsourcar” delar av sin verksamhet till föreningen MFÖ.

En liknande lösning som den MFÖ presenterar finns redan på bordet inom organisationen – då just en uppdelning av Sesam på liknande sätt har diskuterats under året.

Kårstyrelsen avslutade sitt motionssvar med att påpeka att målet med motionen verkar främst vara att ge läkarstudenter ”möjligheten till ett enhetligt studentliv inom ÖS (Örebro studentkår, reds. anm.) utan en missgynnsam konkurrenssituation som det i dagsläget föreligger.” och att detta fortfarande kan uppnås, bara man söker på ett korrekt sätt (och ej separera den ursprungliga organisationen) och låter den nuvarande organisationen MFÖ bli själva kårsektionen istället för att finnas kvar separat från kårsektionen.

Denna stora fråga var givetvis inte enbart uppe för att diskuteras under fullmäktigemötet i tisdags utan har vuxit fram och diskuterats genom hela året. När diskussionerna var dags att avslutas och beslut skulle tas så bestämde sig fullmäktigeledamöterna att med majoritetsbeslut avslå motionen. Det innebar att MFÖ inte blev en ny kårsektion under tisdagens möte.

Med det beslutet avslutades tisdagens fullmäktigemöte. Lösnummer håller nu på att planera en intervju med representanter för MFÖ där vi ska gå ännu djupare i föreningen och deras plan för den kommande framtiden.

——————————

KÅRVALET

Dagen efter, på onsdagen, anordnades kårvalet där förtroendevalda för nästa verksamhetsår skulle väljas.

Platserna för studentrepresentanter är många men engagemanget är betydligt mindre. Örebro studentkår utlyste över 100 olika platser som studentrepresentanter i universitetets organisation men enbart följande tappra blev valda:

Studentrepresentanter i universitetsstyrelsen: Abdirizak Yusuf Muhamed (student) Linda Eriksson (doktorand)

Studentrepresentanter i disciplinnämnden: Emil Larsson (student) Lucas Mannerbjörk (student)

Studentrepresentant i fakultetsnämnden för medicin och hälsa: Camilla Pettersson (student)

Studentrepresentant i internationaliseringsrådet: Linda Eriksson (doktorand)

Därefter följde valet av vem som ska hålla i klubban och fördela ordet på nästa års fullmäktigemöten. Valet föll på den enda kandidaten Nicolaie Kattah som detta verksamhetsår är vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar för Örebro studentkår.

Efter det valdes undertecknad om som chefredaktör för denna tidning. Mina intentioner att kandidera för ytterligare ett år kunde du läsa i min senaste ledartext. Kårvalet och fullmäktiges verksamhetsår avslutades med att välja in studentkårens presidium. Valen föll på följande personer:

Ordförande 2020/2021: Katarina Kristoffersson

Vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar 2020/2021: Kristin Törnqvist

Vice ordförande med studiesocialt ansvar 2020/2021: Evelina Aittamaa

留言


bottom of page