top of page

FUM 4 RAPPORT & KÅRVAL 2023

Den 18:e april var det dags för verksamhetsårets fjärde och sista fullmäktigemöte. Mötet tog plats i rättegångssalen i Teknikhuset på Campus Almby. På mötet fanns det 29 st röstberättigade.

Rutinärenden som tas upp varje möte väcker varken några frågetecken eller funderingar utan mötet går i rask takt mot de tyngre ärendena.

Rapporter från bolagsstyrelser inkluderar vanligtvis årsrapporter från ÖKAB som är Kårhus verksamheten på campus. I år lämnas punkten utan åtgärd till förklaring av sen anmälning.

ÖREBRO STUDENTKÅR

Örebro studentkår lägger fram en ny verksamhetsplan samt budget för nästkommande verksamhetsår 23/24.

Den nya verksamhetsplanen förklaras fokuserat mycket på studiesociala mål då studentkåren vill utreda studiemiljöer samt integreringen av olika campus på ett hållbart sätt. Detta inkluderar bland mycket annat att man vill titta närmare på kårsektionsrummen på campus. På den utbildningspolitiska fronten vill kårstyrelsen att man ska utreda kursvärderingar samt studentrepresentation.

Ytterligare görs ett tillägg av ett 1-årigt mål som berör den nyinförda posten som näringslivsansvarig.

Rambudget för nästkommande verksamhetsår beskrivs ha få men stora förändringar. Bland annat sker en stor ökning av personalkostnader till följd av att en ny presidial har inrättats. Utgifterna för denna post tas till största del från kårstyrelsen post för ekonomiska satsningar. Därtill ser man dock att den nya presidialen kommer dra in mer intäkter då posten vänder sig till samarbeten mellan näringslivet och organisationen. Medlemsantalet i studentkåren förutspås även stiga framöver vilket kommer driva in mer intäkter.

LÖSNUMMER

Lösnummer har precis som studentkåren i uppgift att lägga fram en ny verksamhetsplan samt sin budget inför kommande verksamhetsår under FUM 4.

Verksamhetsplanen beskrivs till stor del vara densamma som tidigare år. Detta till följd av att en mer genomförbar genomgång gjordes förra året. De tidigare verksamhetsmålen såsom “Öka kännedomen om Lösnummer” och “Verksamhetens förutsättningar” anses fortfarande högst relevanta. Stora framgångar har gjorts i områdena och det är därför det är viktigt att man bibehåller detta en period framåt. Ett nytt delmål läggs in under det tre verksamhetsmålet. Målet är att “Främja det granskande arbetet” Under detta delmål ska Lösnummer arbeta för att främja den granskande rollen genom att öka andelen granskningar, kritiska texter och djupgående reportage i förhållande till övrigt innehåll.

Lösnummers budgetar för ett negativt resultat inför det kommande verksamhetsåret. Detta då annonsintäkterna dragit in mer än vad som budgeterats för under förra året. Utgifterna höjs, då arvoderingen av den vice chefredaktören återigen faller på Lösnummer att stå för då universitetets kortsiktiga stöd utgår. Lösnummer har även sagt upp sig rum i långhuset då styrelsen under lång tid observerat att rummet inte används i någon hög grad.

Lösnummer har sett framgångar på den ekonomiska fronten då annonsörarbetet går bättre. Lösnummer nämns vara i processen att skriva på ett annonsavtal med en partner som kommer hjälpa tidningen att dra in mer intäkter. Lösnummer ser därmed på ljusare framtid där de kommer att nå en stabilare ekonomi än vad de haft på länge.

ÖVRIGA ÄRENDEN

Under andra ärenden har två diskussionspunkter skickats in av Qulturas ledamöter. Ärendena vill att fullmäktige ska diskutera Åsiktorgets utvecklingsmöjligheter samt kårsektionernas relation till varandra, i synnerhet Qulturas relation till andra kårsektioner. Diskussioner sker och en del ledamöter anger att de tycker att den andra punkten gällande kårsektionernas relationer till varandra kan vara bättre att diskutera på en lägre nivå än fullmäktige, till exempel mellan kårsektionernas själva. Men det kommer dock positiva synpunkter från många andra kårsektioner om att arbeta närmare med Qultura för att stärka samhörigheten.

Mötet avslutades 19.05 och ajournerades till nästa dag.

KÅRVALS RESULTAT

Under FUM 4s andra dag den 19:e april  hålls Kårvalet. Här väljs Örebro studentkårs heltidsarvoderade och övriga förtroendevalda och studentrepresentanter på universitetsnivå.

Detta år står den viktigaste posten i Örebro studentkår tom, nämligen ordförandeposten i organisationen.

Här kommer en lista på de som valdes under gårdagens kårval.

HELTIDSARVODERADE

Vice ordförande med studiesocialt ansvar 2023/2024: Jakob Hagström

Vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar 2023/2024: Viktor Breström

Vice ordförande med näringslivsansvar 2023/2024: Aleksander Berger

Chefredaktör för Lösnummer 2023/2024: Fanny Huss

Från vänster till höger: Jakob Hagström, Fanny Huss & Viktor Breström


ÖVRIGA FÖRTROENDEPOSTER

ÖS fullmäktiges mötesordförande 2023/2024: Zack Petterson

Örebro studentkårs vice verksamhetsrevisor 2023/2024 :William Ahlgren

STUDENTREPRESENTANTER

Clover Jack Giles (doktorandrepresentant). Universitetsstyrelsen

Mehdi Mohamed (studentrepresentant). Universitetsstyrelsen

Anton Holm (studentrepresentant). Disciplinnämnden

Erik Berglund (doktorandrepresentant). Fakultetsnämnden HS

Clover Jack Giles (doktorandrepresentant). Kommittén för forskning och forskarutbildning vid HS


Comments


bottom of page