top of page

FUM 2-RAPPORT: INKLUDERING AV LÄKARSTUDENTER OCH ALKOHOL- OCH NARKOTIKAPOLICYNS EFFEKT

I tisdags hölls verksamhetsårets andra fullmäktigemöte och det var ett intensivt sådant. Klockan 17:16 öppnade mötesordförande Ida Björklund mötet och ett flertal heta diskussioner och ett vegetariskt julbord på kårhuset senare avslutas mötet klockan 21:36. Lösnummer var på plats under kvällen och här kan ni läsa en sammanfattning av alla beslut och heta diskussioner.

På plats finns vid mötets början 30 röstberättigade FUM-ledamöter. 27 av dessa var kvar när mötet avslutades. Ett antal formaliapunkter checkades snabbt av från listan innan de tyngre punkterna presenterades.

Rambudget och stadga

Inför fullmäktige presenterar kårstyrelsen en proposition om en reviderad rambudget för verksamhetsåret 22/23. Den huvudsakliga anledningen till detta är att Örebro studentkår fått betydligt högre intäkter än väntat och därav behövt justera budgeten. Föredragare William Ahlgren beskriver att de extra intäkter som studentkåren fått kommer användas för att ge studentkårens medlemmar fler fördelar under det kommande året. Propositionen bifölls.

En proposition om en revidering av Örebro studentkårs stadga lyftes också. Sedan förra FUM-mötet har det tillsatts en grupp där representanter från de olika kårsektionerna samt ordförande och vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar sett över stadgan och kommer med förslag på ändringar. De största ändringarna är som följer:

  1. Mandatfördelningen i fullmäktige förändras. Tidigare bestämdes mandatfördelningen till 60% av kårsektionernas medlemsavtal och till 40% av deras anslutningsgrad. I den reviderade stadgan kommer samma fördelning vara 70% respektive 30%.

  2. Tack vare revideringen av stadgan kommer fullmäktige få större roll i att tolka stadgan där det finns meningsskiljaktigheter.

  3. Ett nytt kapitel som kallas Verksamheter inom Örebro studentkår har introducerats. Detta kommer i framtiden öppna upp för att t.ex. kårsektionerna får möjligheten att starta upp nya verksamheter.

Propositionen bifölls. Det krävs dock två möten för att få igenom en revidering av stadgan.

Valet

Andreas Johanson från kårsektionen Corax har lämnat in en motion med bakgrund i ett lågt valdeltagande hos Örebros studenter i höstens Riksdags-, Region, och Kommunval. Han uttrycker att det har varit svårt för framför allt nya studenter som inte tillräckligt tidigt folkbokfört sig i Örebro att rösta, och att många har missat att det inte går att rösta på valdagen under dessa förutsättningar. I motionen yrkas Örebro studentkår att undersöka möjligheten att i framtida val stärka kommunikationen kring valet i syfte att fler studenter ska rösta. 

I ett motionssvar från kårsyrelsen delas meningen om att studenters valdeltagande är ytterst viktigt. Samtidigt beskrivs det att de inte tycker att det ansvaret borde ligga på studentkåren utan istället på t.ex. valmyndigheten. Valet faller också under en period där studentkårens representanter både är nya på sina poster och traditionellt är överbelastade som det är.

FUM var splittrat, och inget beslut togs i detta skede.

Åsiktstorget

Jonathan Lönnquist från kårsektionen Grythyttan har lämnat in en interpellationspunkt rörande åsiktstorget. Han har ställt frågan om åsiktstorget verkligen behövs, eller om man skulle uppmuntra diskussion på FUM om detta togs bort. Frågan har sin grund i att det är komplicerat för de studenter som bor i Grythyttan att delta på både åsiktstorget och FUM eftersom de ligger så avlägset till. Fullmäktige verkade eniga om att åsiktstorget behövs, men att de borde se över möjligheten att låta Grythyttand ledamöter delta på distans.

Inkludering av läkarstudenter

Kårstyrelsen lägger även fram en diskussionspunkt om hur studentkåren bäst kan inkludera läkarstudenter i studentkårens verksamhet. Läkarstudenterna, som tillhör kårsektionen Serum, är i dagsläget inte så engagerade i studentkåren. Istället väljer många att engagera sig i Medicinska föreningen. Kontakten mellan Medicinska föreningen och Örebro studentkår har pendlat mycket fram och tillbaka, men inga tydliga ramar för ett samarbete har upprättats. Diskussionen på FUM var lång. Läkarstudenterna, som i huvudsak befinner sig på campus USÖ, är svåra att nå. Frågan lämnas öppen.

Alkohol- och narkotikapolicyn

Också upp för diskussion var alkohol- och narkotikapolicyns effekt. Kårstyrelsen ville lyfta frågan till FUM då de ville ha deras syn på konsekvenserna som delas ut till de studenter som bryter policyn. Kårstyrelsen uppger delvis att de vill att det via FUM ska tydliggöras vilka konsekvenser de kan dela ut. Till exempel anges det att ingen kan minnas en enda fadder som stängts av pga av att de brutit denna policyn. Det diskuteras från vissa ledamöten möjligheten kring en ”svart lista” där alla studenter som fått en varning kring denna policyn står med. Denna lista ska då delas mellan olika kårsektioner för att hindra att samma individer går till olika kårsektioner och begår samma ”övertramp”. En del påpekar integritetproblemen av en sådan lista. Många är kluvna. Från ena sidan tycker en del att det behöver tydligare regler kring avstängning och straff men från andra sidan tycker andra att policyn endast är där som en ”broms” och inte för att faktiskt appliceras i praktiken.

Diskussionen avslutad med den gemensamma åsikten att ämnet behövs tas upp igen och diskussionspunkten läggs till handlingarna.


Comments


bottom of page