top of page

FUM 2 - RAPPORT: I VILKEN MÅN BÖR ENGELSKA ANVÄNDAS + INSTÄTTNING AV ARBETSGRUPP FÖR ÖKAB


Tisdagen den 12’e december hölls andra fullmäktigemötet i rättegångssalen i Teknikhuset. Under mötet togs ett flertal motioner och propositioner upp, där vissa skapade mer diskussion än andra. Däribland schemaändring för att redovisa ansvarsfriheten för kårstyrelsen, arbetsgrupp för ÖKAB och i vilken mån engelska bör nyttjas.


Mötet öppnas 17:15, där det (efter korrigering) finns 29 röstberättigade närvarande. Mötet leds av Zach Petersson och sekreterare är Kasper Martinell.Rutinärenden


Innan de större punkterna presenteras, röstas mötesordförande- och sekreterare in. Därefter redovisar de heltidsarvoderade sina styrelserapporter och vad som hänt sedan sist. Som på första fullmäktigemötet, kommer frågan kring övertid hos presidiet upp även på detta möte. Det sker en kortare diskussion innan det är dags att övergå till revideringar, motioner och propositioner.Kårstyrelsen ansvarsfrihet


Den första propositionen som presenteras handlar om ansvarsfriheten för kårstyrelsen. I och med att det uppstått fel i årsredovisningen, föreslår kårstyrelsen att ansvarsfriheten för kårstyrelsen skjuts upp till FUM 3, för att åtgärda eventuella fel. Kårstyrelsens förslag finner således bifall och läggs till handlingarna.Arbetsgrupp för ÖKAB


Nästa proposition handlar om att skapa en arbetsgrupp för Örebro kårhus AB (ÖKAB). Syftet med en arbetsgrupp är att underlätta de stora utmaningar som ÖKAB drabbats av, gällande deras tydlighet i ägardirektiv. Risken med ett otydligt ägardirektiv kan innebära problematiska konsekvenser för ÖKAB i längden, vilket en arbetsgrupp eventuellt kan förebygga.
Propositionen öppnade upp för en lite längre diskussion, där förslaget om extrainsatt fullmäktigemöte fann bifall i syfte att få mer tid att utveckla en bra grund för en arbetsgrupp.Lösnummers motioner

Vi från Lösnummer hade också med oss punkter inför FUM 2, där vår första motion handlade om investeringar och placeringar. Syftet med motionen är att säkra Lösnummers ekonomi i form av lågriskfonder, där vi har ett säkrat sparkapital ifall Lösnummer skulle genomgå någon form av kris med teknik, hemsida eller dylikt. Motionen gick till omröstning, där den i slutändan fann bifall utan vidare diskussion.


Vår andra motion innefattade revideringar av styrelseposter. Enligt en gammal befattningsbeskrivning från 2017/2018 fanns flera poster, som i dagens läge, inte blir relevanta för Lösnummers organisation. Därav har poster såsom ekonomiansvarig, sociala medieransvarig med flera strukits, då det är överflödigt. Istället har uppgiftsbeskrivningarna fördelats ut på de befintliga posterna. Även denna motion fann bifall.English language policy


Nästa motion presenterades av DokSek och innefattar användandet av svenska och engelska i exempelvis FUM, rapporter och annan viktig information. Tanken kring motionen grundar sig i att mycket, i nuläget, är präglat av svenska, vilket får engelskt präglade sektioner och föreningar att få mer bristfällig information. Efter en längre diskussion föreslår kårstyrelsen att göra en utredning kring ärendet, där man ska utreda de eventuella behoven, samt se över kostnaderna för att förbättra dagens situation.SFSFUM-policy


Sista punkten handlade om införandet om en policy för SFSFUM. Syftet är att sätta in en policy som rör SFS, detta för att inrätta riktlinjer för hur Örebro studentkår ska jobba med rörande SFSFUM frågor. Här blev det också en längre diskussion, där kårstyrelsen höll med inrättningen av riktlinjerna, men tyckte att tidsramen var för tajt. Förslaget var att ha detta redo inför FUM 4, där kårstyrelsen vill ha det till slutet på verksamhetsåret. Efter diskussionen gick motionen till omröstning, där Sobras förslag (som lade fram förslaget) fann bifall. Alltså att detta ska vara presenterbart till FUM 4.Mötet avslutas 20:52Reporter: Fanny huss

Foton: Fanny Huss


Comments


bottom of page