top of page

FUM 1- Rapport: Möjliga revideringar av stadgan och HBTQI-forum

Den 18 oktober tog det första fullmäktigemötet för verksamhetsåret 22/23 plats i rättegångssalen T137. Framtida revideringar av stadgan, möjligheterna till ett HBTQI-forum och verksamhetsberättelser dominerade mötet.  

På mötet har alla i kårstyrelsen, alla de olika ledamöterna, deras suppleanter, Lösnummers styrelse och övriga deltagare samlats för att diskutera och besluta om sådant som kan komma att påverka alla studenter på universitetet.

Mötet öppnas kl.17.17 och det är 32 röstberättigade närvarande. Mötet leds av den nya mötesordförande, Ida Björklund, som inledningsvis påpekar att första mötet på året oftast brukar följas av tekniska strul då många är nya i sina roller. Detta bekräftas inom kort då mötet ajourneras ett antal gånger för att en del problem måste lösas.

Rutinärenden

Rapporterna från de heltidsarvoderade inkluderade att vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar Nicolaie Kattah beskrev studenternas utsatthet i och med inflationen och att man ska invänta regeringens åtgärder och därefter bedöma om dessa är tillräckliga. En ledamot frågar vad dessa åtgärder kan innebära och det diskuteras att det kan bli nödvändigt för Örebro studentkår att inom kort ta fram en krisplan för studenter i ekonomisk svårigheter. Ordförande William Ahlgren beskrev att den ekonomiska situationen kommer påverka budgeten vilket innebär att det kommer behöva göras en del förändringar i rambudgeten. Som Lösnummers chefredaktör går även jag igenom mitt arbete under den berörda perioden. Jag beskriver att arbetet med styrelsen har tagit mycket av arbetstiden och att Lösnummers ekonomi och fortsatta stabilitet som tidning har varit och kommer fortsätta vara viktigt under året.

Sofia Holm vice ordförande med studiesocialt ansvar var frånvarande på grund av sjukdom.

Örebro studentkår

Verksamhetsberättelsen läggs upp till FUM 1 och föredragare är studentkårens före detta ordförande Emilia Malm. Hon beskriver kort att verksamhetsåret varit präglat av coronapandemin och att det krävts olika svåra åtgärder för att få det föregående året att rulla på. Det framkomns inga frågetecken och verksamhetsberättelsen bifölls av FUM.

Ytterligare läggs det fram revideringar för styrdokumentet “Särskilda rättigheter och skyldigheter för Örebro studentkårs arvoderade”. Detta dokument styr de arvoderade vid Örebro studentkår. De förändringar som presenteras är till exempel att ersättningen till dem arvoderade ska baseras på prisbasbeloppet i realtid. Detta gör att det höjda prisbasbeloppet inför 2023 kommer förändra lönen som de arvoderade får. Förändringarna bifölls.

Framtida förändringar i Örebro studentkårs stadga

För att förändringar i Örebro studentkårs stadga ska kunna göras krävs det två fullmäktigemöten. Detta innebär att frågan tas upp på FUM 1 där det informeras om att förslag på förändringar ska läggas fram och kårstyrelsen ger möjlighet för representanter att föreslå vilka ändringar som ska göras. Under mötet tas det fram en studentgrupp där ett antal ledamöter från de olika kårsektionerna erbjuder sig att vara med och diskutera vad som ska ändras och möjligtvis läggas till.

Lösnummer

Lösnummer lägger upp en revidering i budgeten som innebär att budgetposterna ”vice chefredaktör” och ”vice chefredaktör – arbetsgivaravgift” sätts på noll. Universitet kommer ta över betalningen för vice chefredaktören i ett år framåt för att Lösnummer ska kunna fortsätta ha en vice chefredaktör på 20%.

Verksamhetsberättelsen för Lösnummer ska även beröras och som chefredaktör för förra verksamhetsåret är jag även föredragare för motionen. Jag går igenom de verksamhetsmålen som berörts och uppnåtts under året. Engagemang har varit vad den dåvarande styrelsen satsade stort på. Målen uppnåddes även i god nivå och både redaktion och styrelse ökade rejält i antal. Det finns inga frågetecken kring Lösnummers verksamhetsberättelse och denna bifölls också.

HBTQI-forum En diskussionspunkt läggs upp av Agnes Båvner Lorentzi och Viggo Hangård från Qultura angående möjligheterna till att skapa ett forum för HBTQI-personer. De vill diskutera möjligheten till att starta ett sådant forum för personer att träffas, studera och diskutera. De anger att studenter från deras kårsektion efterfrågat detta och att det är viktigt för dem att alla studenter i hela Örebro studentkår har tillgång till forumet, vilket är varför de tar upp punkten i FUM. Agnes Båvner Lorentz anger att hon fått en hel del bra tips från åsiktstorget veckan innan och att de nu ska ta frågan vidare till Krakegruppen.

FUM 1, 18/10/22


Comments


bottom of page