Archive for the ‘Undercover’ Category

Granskning: Studenternas negativa erfarenheter av Campushälsan

27 november, 2019, 11:17 Granskning, Psykologi, Undercover, Universitetet Lämna en kommentar

Efter att ha pratat med flera studenter ges intrycket att vården på universitetet inte håller måttet. Studenterna är inte nöjda med Campushälsan, och väljer efter ett besök att inte återvända. Frågan är varför?

Campushälsan som finns på Örebro universitetet drivs av Feelgood, ett hälsoföretag som erbjuder företagshälsa för anställda på en arbetsplats. Att universitetet använder sig av ett företag för att även erbjuda sina studenter hjälp med hälsoproblem är relativt unikt, då många andra universitet skiljer på de anställda och studenterna. Detta görs genom att anställa exempelvis psykologer, ergonomer och sjuksköterskor själva för att sedan sätta ihop en studenthälsa medan ett företag används för att tillhandahålla företagshälsa till personalen. På Örebro universitet är detta istället ihopslaget, och Feelgood har hand om både studenterna och de anställda.

Efter att ha pratat med ett antal studenter så ger majoriteten bilden av att Campushälsan inte har uppfyllt deras förväntningar och behov, då de upplever att väntan på en besökstid är lång och bemötandet av personalen inte bra. Detta ska främst gälla när studenten söker för psykiska besvär, snarare än fysiska. Vid besök hos exempelvis en fysioterapeut är intrycket istället mycket positivt, och studenterna känner att de har blivit hjälpta. Psykologbesöken bedöms hålla sämre kvalité eftersom psykologerna inte upplevs vara lyhörda för studenternas behov, utan endast är villiga att tala om det som har sökts för. De upplevs helt enkelt inte benägna att diskutera annat om studenten så önskar när tillfället för besöket väl är. Detta leder till känslan av illa bemötande, vilket resulterar i att studenterna inte vill återvända till Campushälsan trots att problemet i studentens liv kvarstår. Väntetiden till just psykolog ska även ha varit lång, och enligt studenterna själva så ska vissa ha väntat upp till en månad för ett första besök. Enligt den offentliga upphandlingen mellan universitetet och Feelgood ska ett besök erbjudas inom sju arbetsdagar, och om det anses vara ett brådskande ärende gäller två.

Lösnummer har varit i kontakt med universitetet, och frågat hur de ser på studenternas negativa erfarenheter av Campushälsan.

-Självklart ser vi allvarligt på om Feelgood har ett dåligt bemötande och om vården inte håller god kvalitet. Vi har en ständig dialog med Feelgood om alla typer av frågor som rör deras uppdrag. När vi får feedback från studenter eller medarbetare förmedlar vi synpunkterna direkt till Feelgood, svarar Yvonne Karlsson (HR-konsult) och Katarina Åkerling Lindholm (HR-chef) via mail till Lösnummer.

Universitetet påpekar även att det är Feelgood som ansvarar för att uppfylla kraven på vården, men om det inte görs så är det universitetets skyldighet att påtala detta för att en förändring ska ske och sedan göra kontinuerliga uppföljningar.

Öppettiderna för Campushälsan på huvudcampus är måndagar, för bokade psykologtider, och onsdagar, för övriga tider och drop-in. Under onsdagarna kan man varannan vecka träffa beteendevetare och varannan vecka fysioterapeut (sjukgymnast). Detta kan kännas som få tillfällen att kunna gå dit, särskilt om det är många som är i behov av framförallt beteendevetar- och psykologhjälp.

-Det är en viktig fråga och vi ser gärna att vi även här har ett tätare samarbete och en god dialog med Studentkåren. De öppettider som gäller just nu är en del av nuvarande upphandling. Utifrån fortsatt dialog med Studentkåren får vi kanske anledning att se över tillgängligheten vad gäller Campushälsan, förklarar Karlsson och Åkerling Lindholm.

Även Feelgood har fått uttala sig om detta, och skildra sin upplevelse av hur Campushälsan fungerar samt informera om vilka tjänster de erbjuder studenterna.

Maria Eriksson (Key Account Manager på Feelgood) berättar att det har kommit till deras kännedom att en del ärenden där universitetets personal har sökt vård inte har fungerat men att de inte har uppfattat detta när det gäller studenter. De poängterar att detta verkligen är tråkigt, och absolut inte är något som får uppstå. En förklaring till varför vissa studenter inte har känt sig hörda kan vara att orsaken till att de sökt sig till Campushälsan inte varit studierelaterad, vilket den ska vara. Feelgood vill poängtera att studenterna absolut inte avfärdas, utan istället får hjälp att kontakta exempelvis vårdcentral för vidare stöd. Då kan det upplevas som att psykologen eller beteendevetaren inte är lyhörd för studentens problem, i och med att huvudfokus ligger på besvär som uppkommer i samband med studier och inte privata svårigheter.

-Problemet man söker för måste vara studierelaterat, och inte andra privata saker. Detta är extra svårt när det gäller psykologiska problem, då andra bekymmer kan påverka studierna vilket gör gränsen svår att dra, menar Eriksson.

För att säkerhetsställa att Campushälsan erbjuder rätt vård till den som bokar tid använder dem sig av att en konsult lyssnar på ärendet innan tid bokas. Detta gör att de kan kartlägga situationen, och sedan hänvisa personen till lämplig instans, vilket inte alltid är de själva. Om man har besvär som kan uppkomma i samband med studier, så som öm nacke eller skolstress, kan man vända sig till Campushälsan. Helst innan det har gått för långt, då de främst arbetar med att förebygga hälsoproblem. Däremot om man exempelvis har en envis förkylning eller i behov av läkare så bör man istället söka sig till vårdcentral, jourmottagning eller sjukhus. När det kommer till Campushälsans öppettider, så är det främst universitetet som gör valet om vilka dagar och tider som ska gälla. Det finns en dialog mellan Feelgood och universitetet, där det ska framkomma om behovet av vård plötsligt ökar och att det därmed krävs att öppettiderna blir fler.

Feelgood beskriver att de försöker nå ut till och uppmärksamma universitetets studenter att de erbjuder olika sorters hälsofrämjande, och att all verksamhet är kostnadsfri. Förutom de tidigare nämnda tjänsterna, så kan man även gå kurs hos Campushälsan. Nu under hösten har två utbildningar gått, ”Stressa rätt – Studera smartare” och ”Våga tala – att hantera scenskräck”, som leds av beteendevetaren Peter Lithovius.

Många studenter känner en dödskänsla inför att prata inför folk, och den ena av kurserna lär en strategier och mekanismer inför hur man ska hantera detta. Kursen “Stressa rätt- Studera smartare” lär studenterna hur de ska finna en bra balans mellan krav och deras egna resurser, exempelvis att man inte ska sitta så länge när man pluggar utan ta pauser emellan, berättar Lithovius.

Förra året låg kurserna utspridda på fem tillfällen, men Feelgood märkte att det blev svårt för studenterna att finna tid till att närvara. Därför är innehållet från och med denna termin uppdelat på tre träffar istället för de tidigare fem. För att möjliggöra att de studenter som är intresserade av att delta faktiskt ska kunna göra det, så är planen för vårterminen att hålla kurserna mer rullande. Detta innebär exempelvis att missar man ett tillfälle, så kommer samma tillfälle att återkomma senare under terminen.

Dock har uppslutningen på terminens kurser inte varit den förväntade och Peter delger att han tycker att marknadsföringen av detta inte har varit särskilt bra eller effektiv. Något som har gjort att de flesta studenterna på universitetet inte ens har varit medvetna om att dessa kurser finns tillgängliga.

För att kunna erbjuda vård till så många studenter som möjligt, så går det även att prata med en psykolog eller beteendevetare via videosamtal. Då är man inte begränsad till mottagningens öppettider, i och med att dessa samtal kan äga rum vilken vardag som helst. Detta är mer flexibelt, och det kan också kännas bättre och tryggare för studenter att kunna ta detta hemifrån istället för att besöka Feelgood på campus. Dessutom fungerar det även om man för tillfället har praktik belägen på annan ort, och är i behov av eller vill fortsätta sin kontakt med Campushälsan.

Lithovius kommenterar även det faktum att en del studenter upplever att de inte har blivit bemötta på ett positivt sätt:

-Detta beror väldigt mycket på vilka förväntningar man har när man först kommer till Campushälsan, och enligt min erfarenhet så kommer studenterna tillbaka till oss beteendevetare och psykologer. Jag uppfattar att jag och mina kolleger är lyhörda och lyssnar på studenterna.

Anton Andersson, vice ordförande med studiesocialt ansvar på Örebro studentkår, arbetar med att se till att studenterna har en så bra studiemiljö som möjligt, och där ingår då även studenternas hälsa. Han får ta del av universitetets och Feelgoods uttalanden, och kommenterar följande:

Självfallet är studenternas välmående något som är viktigt för oss på studentkåren och som Yvonne Karlsson nämner värnar vi också om ett bra samarbete med universitetet! Samtidigt upplever jag att öppettiderna som är nu för Campushälsan kan utvecklas ytterligare från att vara måndagar och onsdagar till att vara hela veckan. Eftersom den psykiska ohälsan ökar och allt fler behöver ett stöd så bör Campushälsan ta det i beaktande och försöka ha öppet alla dagar i veckan!

 

Sammanfattning

Det verkar råda delade meningar kring Campushälsan beroende på vem man frågar, men det man kan utläsa från denna granskning är att studenternas missnöje främst riktar sig till den psykiska vården som Feelgood erbjuder på Örebro universitet. Att denna besvikelse från studenterna existerar verkar inte vara något som de ansvariga på Feelgood är fullt medvetna om, och därför är det viktigt att om man upplever ett negativt bemötande att man för fram det. Dock, ska det även poängteras att den psykiska vården generellt i Sverige inte lever upp till patienters förväntningar, och detta innebär att det inte enbart är Feelgood som kritiseras på detta område.

Något mer som ska påpekas är att informationen om Campushälsan på ORU:s hemsida inte är tillräckligt tydlig för att det ordentligt ska framgå vid vilka frågor de kan vara behjälpliga. Det är troligtvis många studenter som har bekymmer de tror hör hemma hos Feelgood, när de i själva verket bör söka sig till den allmänna vården. Detta resulterar i att tiden som det tar från att en student först tar kontakt med vården tills att studenten faktiskt får hjälp blir mycket längre. Att det går att prata med en psykolog eller beetendevetare via videosamtal framgår inte heller av informationen på sidan, vilket gör att studenterna riskerar att missa att denna möjlighet finns.

Överlag så behöver marknadsföringen av Campushälsan och deras information förbättras och förtydligas, dels för att studenterna ska vända sig dit av rätt anledning och dels då samtliga studenter inte ens är medvetna om att denna vård erbjuds av universitetet, något som är ytterst viktigt för att förebygga hälsoproblem.

Granskning: Två kårsektioner är svårtillgängliga för studenter i nöd

7 november, 2019, 11:29 Örebro studentkår, Undercover Lämna en kommentar

Om du behöver hjälp med kursrelaterade problem, exempelvis att kursen inte följer kursplanen eller att du känner dig kränkt av en lärare, ska du kunna vända dig till din kårsektions utbildningsbevakare. Men då är ju frågan, kommer du ens att få ett svar…?

Våren 2012 utfördes en undersökningen av Lösnummers dåvarande redaktionsmedlem Simon Lundberg, där han testade hur snabbt utbildningsbevakaren hos respektive kårsektion svarade på mejl från en undrande student. Resultaten var vid undersökningens slut väldigt spridda, då exempelvis Corax svarade efter tre timmar och femtiosex minuter medan Grythyttans sektion, TekNat och Serum inte hade svarat efter tio dagar då experimentet avbröts. Kårsektionernas hemsidor och tillgänglighet av kontaktuppgifter utvärderades också. Nu har det ändå gått sju år och utbildningsbevakarna har hunnit bytas ut flera gånger om samt att kårsektionernas arbetssätt bör ha utvecklats under denna tid. Därför tycker Lösnummer att det är dags för en uppföljning, och kör en favorit i repris. Om du vill kolla in originalundersökningen så hittar du den här, på sida fyra till fem.

(UPPDATERING: Efter att denna artikel publicerats blev vi uppmärksammade på att Lösnummer gjort denna granskning även år 2016. Resultatet från den granskningen kan du läsa här)

Lösnummer skickade, under fingerat namn, identiska mejl till kårsektionernas utbildningsbevakare om att studentens kurs inte följer den gällande kursplanen. Frågorna som ställdes var av allmän karaktär, i syfte att utbildningsbevakarna inte skulle behöva göra extra research innan mejlen kunde besvaras. Undersökningsperioden påbörjades den tjugoandra oktober och avslutades den första november. Här nedan följer svarsordningen med responstid och kommentar om hur lätt eller svårt det var att kontakta utbildningsbevakaren samt uttalande från kårsektionens ordförande.

Sesam

Svarstid 2012: 5 dygn och 14 timmar.

Svarstid 2019: 18 minuter.

Kontakt: hemsidan hittas lätt fliken “Kontakta oss”, där man sedan får klicka sig vidare till styrelsen. Styrelsesidan innehåller kontaktuppgifter till samtliga medlemmar, och det går snabbt att finna utbildningsbevakarens mejladress (utbildning@sesamit.se).

Uttalande av Pontus Nilsson, ordförande:

”Inom sektionen arbetar vi ständigt med att ha drivna personer som arbetar med frågor som de brinner för. Exempelvis Jessica som är vår utbildningsbevakare, hon har tidigare suttit i utskottet och är numera ordförande. Hon arbetar för och med våra medlemmar, samtidigt som hon ständigt för en dialog med Handelshögskolan och Universitetet. Hade hon inte gillat sitt uppdrag och sina arbetsuppgifter så mycket, då hade hon inte svarat på mailet (som hon trodde kom från en student med en studierelaterad fråga) inom 20 minuter.

Under en längre tid har Sesam också arbetat med en tydlighet i vem man hör av sig till och hur. Ett exempel är att vi väldigt duktiga på att uppdatera vår hemsida för att såväl ha rätt kontaktuppgifter och bilder på våra styrelsemedlemmar. I detta ligger också en tydlighet genom sociala medier där vi arbetar väldigt mycket med informationsspridning. 

Slutligen finns styrelsens representanter alltid tillgängliga i Sesams Lounge måndag-fredag kl 12-13, här är det lätt för våra medlemmar att lämna feedback och ställa frågor samtidigt som man hämtar en kopp kaffe eller te.”

 

Sobra

Svarstid 2012: 2 dygn och 2 timmar (utbildningsbevakaren för psykologi) samt 3 dygn och 1 timme (utbildningsbevakaren för juridik).

Svarstid 2019: 20 minuter (gemensam utbildningsbevakare).

Kontakt: Hemsidan har en tydlig meny med kategorier, och under kategorin “Om oss” hittas sidan “Styrelsen” där alla kontaktuppgifter finns samlade. Efter några få sekunder dyker utbildningsbevakaren upp med en presentation samt mejladress (utbildningsbevakning.sobra@gmail.com).

Uttalande av Josefine Johansson, ordförande:

”Jag är nöjd med Sobras resultat. Sobras utbildningsbevakning och dess utskott hjälper studenter genom att svara på enklare/allmänna frågor om utbildningen samt att i svårare frågor kunna hjälpa till att guida studenter vidare till rätt instans och vara behjälpliga/närvarande under processen om studenten önskar. Utbildningsbevakarna sitter även med i olika råd för bevaka att studenters rättigheter upprätthålls.”

 

GIH

Svarstid 2012: 4 timmar och 6 minuter.

Svarstid 2019: 28 minuter.

Kontakt: hemsidans första sida finns styrelsemedlemmarna uppradade med namn, titel och kontaktuppgifter. Det tog inte lång tid att hitta utbildningsbevakaren och mejladressen (gih.utbildningsbevakare@gmail.com).

Uttalande av Evelina Aittamaa, ordförande:

”Vi är mycket nöjda och stolta över en svarsfrekvens på 28 minuter och styrelsen med vår utbildningsbevakare i spetsen arbetar ständigt med att säkra våra medlemmars utbildning och således välmående över studierna. GIH har ett nära samarbete med institutionen för idrottsvetenskap genom en kontinuerlig dialog med undervisande lärare via utbildningsbevakaren, som sett till att alla studentrepresentantsplatserna är fyllda till respektive programråd. Vi arbetar även med att marknadsföra utbildningsbevakaren för att försöka skapa en trygghet och medvetenhet om vart våra medlemmar kan vända sig med frågor om sin utbildning. Det är viktigt för oss att våra medlemmar får en optimal studiemiljö med rätt förutsättningar och den utbildning de blivit lovade.”

 

TekNat

Svarstid 2012: Inget svar efter 10 dygn.

Svarstid 2019: 1 timme och 49 minuter.

Kontakt: Hemsidan är lättnavigerad och menyn visar tydligt var man finner styrelsen. Den sidan innehåller kontaktuppgifter till samtliga medlemmar, och utbildningsbevakarens mejladress (utbildningsbevakarna@teknat.se) hittas på sekunder.

Uttalande av Erik Hammar, ordförande:

”Hela sektionen strävar mot professionalism samt kvalitet. Alla våra styrelseledamöter tar sitt uppdrag seriöst och jobbar för att förbättra studietiden för våra medlemmar. Dessutom är Sofia Folebäck, nuvarande utbildningsbevakare, mycket engagerad och otroligt duktig på det hon gör.”

 

Grythyttans sektion

Svarstid 2012: Inget svar efter 10 dygn.

Svarstid 2019: 2 timmar och 37 minuter.

Kontakt: hemsidan, under fliken “Sektionen”, finns hela styrelsen. På andra raden hittas utbildningsbevakaren och kontaktuppgifter. Det går väldigt snabbt att ta reda på mejladressen (utbild@grythyttanssektion.se).

Uttalande av Hugo Lönnqvist Gustafsson, ordförande: 

”Det var ett bra resultat tyckte jag, vi är stolta över Katarina Rapp, vår utbildningsbevakare!

Även om resultatet var bra strävar vi alltid att bli bättre. Vi arbetar aktivt för studenternas välmående såväl som här i byn och de som studerar på distans. Varje vecka arbetar vi för hjälpa studenter med deras studier genom en pluggstuga, det är även en socialplats där problem kan lyftas med en styrelsemedlem. Den psykiska hälsan hos studenterna är minst lika viktigt för oss. Något vi arbetar ständigt med genom en god kontakt med universitetet och marknadsför Feelgood.”

 

Corax

Svarstid 2012: 3 timmar och 56 minuter.

Svarstid 2019: 1 dygn, 19 timmar och 57 minuter.

Kontakt: hemsidan finns en stor och tydlig röd knapp, “Kontakta oss”. Vid klick på den byts förstasidan ut mot en sida med kontaktuppgifter listade till alla styrelsemedlemmar. Femte raden innehåller namn och mejladress (utbildningsbevakare@sektionencorax.se) till utbildningsbevakaren, vilket gör det hela till en kort process.

Uttalande av Lisa Alm, ordförande:

”Vi i Corax vill att vårt arbete skall genomsyra en känsla av genuint engagemang för våra medstudenters studier. Det är för oss av yttersta vikt att alla upplever en trygghet och säkerhet kring sin utbildning. Här har vår utbildningsbevakare det främsta ansvaret för att upprätthålla goda relationer och föra dialoger med institutionen och alla enhetsansvariga kring utbildningarna. Vi arbetar frekvent med synlighet av vårt uppdrag och ansvar som kårsektion för att tydliggöra för studenter hur vi syftar till att säkerställa en god kvalitet på deras utbildningar. Vi eftersträvar att de i sin tur skall uppleva en tillit och trygghet gentemot att höra av sig till oss vid frågor eller problem.

Jag upplever att vår utbildningsbevakare utför sitt arbete med ett gediget engagemang och att han tar sitt ansvar på största allvar. Att studenten i fråga fått en återkoppling inom loppet av två arbetsdagar anser jag är en god svarsfrekvens, inte minst med vetskapen om att han i sina egna studier just nu har en ganska hög arbetsbelastning.”

 

Qultura

Svarstid 2012: 1 dygn och 3 timmar.

Svarstid 2019: 9 dygn, 8 timmar  och 9 minuter.

Kontakt: Hemsidan har en tydlig meny med “drop down”-funktion, dock så fungerar den sådär vilket gör det svårt att komma åt sidan som ska innehålla kontaktuppgifter till samtliga inom styrelsen. Därför får mejlet skickas till sektionens generella mejladress (styrelsen@qultura.se), och inte direkt till utbildningsbevakaren, vilket kan ha förlängt svarstiden.

Uttalande av Jonna Ydenius, ordförande:

”Vi i Qulturas styrelse har som mål att svara på mail så snabbt som möjligt, men ibland kommer det saker emellan.  Samtliga i styrelsen utför sitt arbete helt ideellt, samtidigt som alla är studenter på hundra procent och ibland mer än så.

Vi har tydligt märkt att det går i perioder hur mycket tid varje styrelsemedlem kan lägga på styrelsearbete. Vid VFU-period till exempel, där många studenter får resa långt till en VFU-plats, så får styrelsemedlemmar ofta mindre tid till styrelsearbetet. Vi försöker att hjälpas åt internt i styrelsen, men ibland så måste prioriteringar göras för att det ska vara hållbart för alla. Det kan bland annat innebära att mail får vänta några dagar. 

Såklart är det viktigt att studenter vid universitetet känner att de kan få den hjälp de behöver, men vi har som tur är dels presidiet som arbetar heltid, samt ett student-och doktorandombud som jobbar på ÖS kansli som är på plats varje dag och har möjlighet att ta mer brådskande ärenden. Det är kanske inte rimligt att en kårsektionsstyrelse är tillgängliga varje dag, eftersom styrelsearbetet ligger utöver heltidsstudierna. Vi måste kunna utföra vårt arbete på ett hållbart sätt.

Vi ber om ursäkt för att svaret dröjde i nio dagar denna gång, oftast går det snabbare att svara än så. Anledningen till att det dröjde denna gång var att mailet inte skickades direkt till vår utbildningsbevakare utan till vår styrelsemail, vilken en annan styrelsepost ansvarar för. Sen tog det tyvärr några dagar innan mailet vidarebefordrades till vår utbildningsbevakare. När mailet var hos utbildningsbevakaren mailade han till student- och doktorandombudet för att få råd i frågan, och svarade sen på mailet när han fått svar från student- och doktorandombudet. Innan detta var klart hade det dröjt nio dagar. 

Utbildningsbevakarens mailadress finns att hitta på Qulturas hemsida och styrelsen arbetar aktivt för att våra medlemmar ska veta vem de ska vända sig till angående olika ärenden. Vi är dels synliga under introduktionen och har också planerat in att hälsa på i alla klasser som läser första terminen, för att studenterna ska veta vem de kan vända sig till med frågor och synpunkter rörande utbildning och lokaler.”

 

Serum

Svarstid 2012: Inget svar efter 10 dygn.

Svarstid 2019: Inget svar efter 10 dygn.

Kontakt: hemsidan, under fliken “Kontakt”, finns enbart ett allmänt frågeformulär vilket gör att mejlet inte kan gå direkt till utbildningsbevakaren, utan till en generell inkorg. Det finns en sida med styrelsemedlemmarnas namn och titlar, dock inga kontaktuppgifter till någon av dem.

Uttalande av Malin Bergman, ordförande:

”Mejlet som skickades hamnade hos fel mejladress. Därav inget svar.  Detta är något som nu har uppmärksammats och ska åtgärdas. Förövrigt så svarades mejlet på så fort det sågs av våra utbildningsbevakare.  Målet är dock att det ska vara bättre och snabbare kommunikation när det kommer till utbildningsbevakningen.”

 

Örebro studentkår

Lösnummer kontaktade även Örebro studentkårs student- och doktorandombud Albina Hoti samt studentkårens vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar Nicolaie Kattah, och bad om en kommentar angående resultaten.

”Som utbildningsbevakare i en av ÖS kårsektioner har utbildningsbevakare en viktig roll att belysa studenters utmaningar i studierna. Våra kårsektioner är bestående av ideellt engagerade studenter. I Örebro studentkår strävar vi efter en god effektivitet men vi är evigt tacksamma för det arbete som våra engagerade utför. Ärendeprocesser och svarstider är också beroende på ärendets karaktär och även på hur snabbt universitetet svarar. Dessa faktorer avgör hur snabbt studenten får hjälp.”

 

Sammanfattning

Efter att ha sett samtliga resultat från undersökningen, kan slutsatsen dras att majoriteten av kårsektionernas svarstid har förbättrats markant. Det finns exempelvis två kårsektioner som vid undersökningen 2012 inte hade svarat efter tio dygn, som nu gav respons inom tre timmar. Detta är en bra utveckling, som visar att kårsektionernas arbete inom organisationen går framåt. Dock, så har två sektioner svårnavigerade hemsidor, vilket kan göra att svarstiden blir lång eller att svar helt och hållet uteblir.

Det ska poängteras att alla utbildningsbevakare svarade med väldigt trevligt och förstående bemötande. Om det är någon student som upplever problem med en kurs eller har frågor, så tveka inte att höra av dig till din kårsektions utbildningsbevakare. Som undersökningen visar, så får du troligtvis ett svar inom en rimlig tid.

 

I denna undersökning deltog åtta av nio kårsektioner. DokSek exkluderades på grund av frånvaro av egen hemsida samt tydliga kontaktuppgifter.